Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

A felhívás célja komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetésének (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevételének (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület) támogatása, melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani a vállalkozások. A támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás hatékonyságát, versenyképességét.

Pályázhatnak

mikro-, kis- és középvállalkozások;

A támogatás összege:

 • vissza nem térítendő támogatás (VNT):
  • 1 – 24 millió Ft, ha mind a két lenti célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó;
  • helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén maximum 16 millió Ft;
  • felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén maximum 8 millió Ft;
 • kedvezményes kamatozású kölcsön:
  • 1,25 – 37,5 millió Ft, ha mind a két lenti célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó;
  • helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén maximum 25 millió Ft;
  • felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén maximum 12,5 millió Ft;

A kedvezményes kamatozású kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét, illetve kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

Beadási határidő:

2016. november 2-től 2018. november 2-ig (egyszerűsített kiválasztási eljárásrend keretében);

Előleg:

A megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a;

Önerő:

Legalább a projekt összköltségének 10%-át el kell érnie;

A megvalósítás földrajzi területe:

Magyarország, kivéve a Közép-magyarországi régió települései).

A megvalósulási helynek legkésőbb a pályázat benyújtásáig bejegyezésre kell kerülnie.

Támogatható tevékenységek köre

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
17. Szolgáltatásmenedzsment;

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni az alábbiak figyelembe vételével:

 • az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön;
 • a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható;
 • a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12. és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható;
 • a 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak;
 • a vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem);
 • amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható;

meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:

 • meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése,
 • meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás,
 • meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on),
 • a hibrid projektek, azaz az egy funkcionális területen helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg,
 • meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül.

 

A pályázóval szemben támasztott általános elvárások

 • a pályázó rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 • a pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 2 fő volt;
 • saját tőkéje nem negatív, vagy a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéket eléri;
 • nem támogathatóak a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek;
 • a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre (is) irányuló projekt keretében csak a Felhívás 4. sz. szakmai mellékletében feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre;

A támogatást igénylőnek az alábbi két vállalás közül egyet választania kell:

 • A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.
 • A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

Továbbá a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a projektet fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

A projekt megkezdése

A projekt a pályázat benyújtását követő napon megkezdhető. Nem nyújtható támogatás és kölcsön a támogatói döntés napján már befejezett beruházás finanszírozására.

A projekt fizikai befejezése

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy a Támogatói Okirat hatályba lépését (amelyik a korábbi) követő 24 hónapon belül.

A kölcsön törlesztése

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap. A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik.

Biztosíték

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő biztosítékot írhat elő és üzleti tervet kérhet a kedvezményezettől a 1018/2016 (I.22.) Korm. határozat alapján.

A pályázathoz szükséges dokumentumok listája

 • Jogi státusz igazolása (egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány).
 • Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) utolsó és utolsó előtti lezárt éves beszámoló amennyiben az nem került feltöltésre a www.e-beszamolo.kim.gov.hu oldalra vagy SZJA bevallás.
 • Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) hitelesített másolata.
 • Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, egymástól független árajánlatadók által kiállított magyar nyelvű árajánlat
 • Főkönyvi kivonat.
 • Aláírási címpéldány/aláírásminta.
 • Utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2014. évről beküldendő NAV adatlap száma: 1429-A-02-02) ennek hiányában belső munkaügyi nyilvántartás.
 • Munkaszerződés(ek) csatolása vagy belső munkaügyi nyilvántartás prezentálása a támogatást igénylő kérelem beadáskori aktuális létszámának alátámasztása érdekében.